Asociatia Aztekium
. Istoric
. Fondatori
. Statut
. R.O.I.
. Conducerea
. Fonduri
. Colecționari
. In memoriam
. Expoziții
. Bãiºoara
. Premiații asociației
. Linkuri

Ofertele de semințe ale membrilor

Newsletter Aztekium

Revista asociaþiei

Discuþii despre cactuºi ºi viaþa asociaþiei

Foto

Cactuºii
. Genezã
. Clasificare
. Componentele denumirii
. Sistematica cactuºilor
. Convenþia CITES

Pentru cine nu stie
. Ce sunt cactuºii ?
. Primi paºi
. Îngrijirea cactuºilor
. Udarea
. Transplantarea
. Amestecul de pãmânt
. Înmulþirea cactuºilor
. Pregãtirea semintelor
. Iernare, boli, dãunãtori
. Curiozitãþi
. Aclimatizarea cactuºilor
. 10 greșeli frecvente
. Alte 10 greșeli frecvente

Articole despre cactusi si plante suculente
. Orostachys spinosa
. Plante suculente
. Sera noastra
. Varsta cactusilor
. Udare ºi uscare
. Cactusii ºi compostul
. Inteligenþa plantelor(pdf)
. O înflorire neobiºnuitã
. Un colþ cu suculente
. Aeonium 'Rangitoto'
. Temperaturi de iernare
. Suculentele carpatilor I
. Suculentele carpatilor II
. Un suculent halofit
. Colecþie de Tillandsia
. Itinerar brazilian
. Genul Mammillaria
. Aloe variegata
. Colonii de Aeonium
. Alpinarium
. Cactusi deosebiti
. Digitostigma
. Însãmânþarea cactusilor
. Altoirea
. Aloe vera
. Suculente naturalizate I
. Suculente naturalizate II

Vânzãri, cumpãrãri


Altoirea

Pagina: 1/2


Altoirea pe Peireskiopsis


Nevezi Ioan
Baia Mare

De ce altoim ?

O întrebare a cãrui rãspuns s-ar putea sã nu mulþumeascã pe toatã lumea!.

Un motiv pentru care recurgem la acestã metodã este satisfacerea dorinþei de a obþine cât mai repede plante florifere, în cazul speciilor cu o dezvoltare lentã. Un alt motiv îl constiuie greutatea ºi cantitãþile mici de seminþe care pot fi procurate la anumite specii. Altoirea plantelor din aceste seminþe oferã o dezvoltare sigurã a acestora. Plantele rezultate din altoire, într-un timp foarte scurt, comparat cu stadiul normal de dezvoltare, aduc seminþe.

Însãmânþarea din care rezultã plantele de altoit o execut în luna aprilie. La douã-trei sãptãmâni de la germinare pe plante apar primi spini, moment în care acestea devin apte pentru altoire.

Portaltoiul utilizat, Peireskiopsis spatulata sau Peireskiopsis velutina, îl pregãtesc la sfârºitul verii. În acestã perioadã tai vârful plantelor, butaºii obþinuþi îi pun la înrãdãcinat pentru anul urmãtor. Pânã la primãvarã planta mamã va dezvolta lãstari de 15 - 17 cm. Lãstarii, primãvara devreme îi pun la înrãdãcinat în ghivece separate, acestea devenind portaltoii pe care îi utilizez. O condiþie esenþialã în reuºita operaþiei este ca portaltoiul sã aibã o rãdãcinã viguroasã, deasã. Înainte de altoire, portaltoii îi „cresc” într-un loc semi întunecat al serei, asigurându-le apã din belºug ºi cãldurã. Acestã creºtere forþatã va determina dezvoltarea unui vârf de creºtere de 1,5 cm, fraged uºor de tãiat.
Operaþia de tãiere a plantelor ºi a portaltoiului o execut cu douã lame de bãrbierit noi. Una o utilizez pentru plantule, cealaltã pentru portaltoi, având grijã sã nu amestec cele douã lame. Dupã fiecare tãiere dezinfectez lamele cu spirt. Plantulele le tai în porþiunea mai groasã ºi dupã tãiere le acopãr cu un pahar mic, pentru a preveni uscarea rapidã a tãieturii. Porþiunea de pe portaltoi unde voi executa tãierea, în prealabil o dezinfectez cu spirt, cu ajutorul unei pensule, pentru a preveni posibilitatea apariþiei unei infecþii. Dupã executarea tãieturilor aºez plantula pe Peireskiopsis, executând o uºoarã rãsucire a acesteia pentru a elimina eventualele bule de aer. În cazul altoirii pe Peireskiopsis nu este necesar „presare” altoiului pe portaltoi.

O altã metodã folosesc în cazul altoirii butaºilor mai mari. În acest caz portaltoiul îl ascuþesc iar în altoi fac o scobiturã. Aºez altoiul pe portaltoi apãsând ºi rãsucind uºor în acelaºi timp altoiul. Altoiul îl fixez de portaltoi cu un spin de la o plantã mare.

Trebuie þinut cont de faptul cã Peireskiopsis are vasele capilare situate în epiderma plantei ºi nu în mijlocul tulpinei. Altoiul se aºeazã în aºa fel pe portaltoi ca vasele capilare a celor douã plante sã se suprapunã. Este un factor de care depinde reuºita acþiunii (ºi în cazul altor tipuri de portaltoi).


Portaltoi Vârful rezultat Portaltoi rezultat Altoi Altoi
Aºezarea pe portaltoi Aºezarea pe portaltoi Ascuþirea portaltoiului Portaltoi ascuþit Butaº
Pregãtirea altoiului Aºezarea altoiului Fixarea altoiului Altoi fixat
Fazele altoirii pe Pereskiopsisfoto: I. LörinczDupã executarea operaþiei de altoire, ghivecele le aºez într-un acvariu acoperit, pregãtit dinainte. Acesta are o înãlþime de 45 cm ºi permite aºezarea unui numãr de 16 ghivece cu latura de 8 cm ºi a unui borcan de un litru. Borcanul îl umplu cu apã distilatã ºi îl încãlzesc cu un încãlzitor de acvariu, astfel ca temperatura apei sã fie de 30 - 40°C. Acest borcan asigurã mediul umed din acvariu. Mediul umed ºi cald trebuie menþinut timp de 48 de ore. Altoirile executate în acest fel se lipesc în douã- trei zile ºi dupã o sãptãmânã, douã se poate deja observa dezvoltarea altoilor.

Plantule altoite Plantule altoite

Altoirea se va executa numai pe portaltoi care au frunze, pentru a prelungi cât mai mult viaþa acestora.

În cazul altoirii pe Peireskiopsis, dupã o perioadã de 3-4 ani se ridicã problema „îmbãtrânirii” portaltoiului, care se manifestã prin pierderea frunzelor ºi apariþia unei „scoarþe lemnoase” pe corpul acesteia ºi încetinirea ritmului de creºtere al altoiului. La apariþia acestor semne altoiul trebuie despãrþit. Acestã operaþie o fac prin tãierea portaltoiului, la 4-5 cm sub altoi ºi înrãdãcinarea acestui ciot într-o soluþie cu substanþã nutritivã pânã apar primele rãdãcini. Acestea apar dupã 3-4 sãptãmâni, dupã care plantez planta în amestec de pãmânt. Se poate recurge ºi la tãierea altoiului, în porþiunea cea mai groasã ºi înrãdãcinarea butaºului astfel obþinut sau realtoirea acestuia pe un alt portaltoi. Porþiunea rãmasã pe portaltoiul vechi va aduce lãstari care la rândul lor pot fi înrãdãcinaþi sau altoiþi

Nevezi Ioan

Baia MareImprim  Imprim

Pagina urmtoare (2/2) Pagina urmtoare